Προεφήτευσεν, ειπών, ότι εις τάς υστερινάς ημέρας του έβδομου καί ημίσεως αιώνος, ή μοναδική πολιτεία θέλει αμεληθή τελείως καί μέλλει καταφρονεθή τόσον ή ψυχική σωτηρία από τούς Μοναχούς ώστε οί άδελφοί νά περιέρχωνται αναμέσον τών θορύβων καί ταραχών, εσκοτισμένοι, ανωφελείς, καί ράθυμοι, τήν αρετήν παντελώς μή επιμελούμενοι' υποδεδουλωμένοι εις τά πάθη τής αμαρτίας' διότι εκείθεν όπου εκαύθη ό Σατανάς παρά τών αρχαίων αγωνιστών εκείθεν καί εκείνος έχει νά καύση καί νά φλογίση καί όθεν ενικήθη, εκείθεν έχει καί αυτός νά νικήση τούς αμελείς καταφρονητάς Μοναχούς. Όπου δέ επλεόνασεν ή δικαιοσύνη έκεί θέλει υπερπερισσεύση ή αμαρτία καί ανομία, διότι θέλει ψυχρανθή ή αγάπη των πολλών καί θέλει συναναστρέφονται Μοναχοί αναμέσον τών πόλεων χωρίς φόβον, πε-ριερχόμενοι τάς κώμας μέ γαστριμαργίας καί οινοποσίας, καί αναμέσον τής ματαιότητος του κόσμου συναναστρεφόμενοι, έν ασελγείαις, ακαθαρσίαις σαρκός συμφερόμενοι.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	osmoisisethiopian.jpg 
Προβολές: 64 
Μέγεθος: 12,2 KB 
ID: 1451

Έν ταίς ημέραις εκείναις θέλει είσθαι μίσος, φθόνος, φιλονικείαι καί μάχαι εις τά Κοινόβια, μέχρι φόνων, ωσαύτως καί έν ταίς Λαύραις Ιδιορρύθμαις, έκ τής κακίας τού ενός πρός τόν έτερον πλησίον αύτου, καί ότι ημελήθησαν οί κανόνες καί Πνευματικοί άγώνες. Θέλουν προχειρίζεσθαι ηγούμενοι καί ποιμένες αυτών άνδρες αδόκιμοι αρετής, άπιστοι, απρόκοποι, ανωμελείς καί αγροίκοι, μή διακρίνοντες τήν δεξιάν οδόν έκ τής αριστεράς, αμελείς καί ασυντεχείς, φιλομέριμνοι καί τάς διακονίας αναιδώς προχειζόμενοι, τά πρωτεία μέ δώρα αρπάζοντες καί απεμβαίνοντες εις τήν Ηγουμενία, μή γνωρίζοντες κατηχείν καί νουθετείν τό ποίμνιον τής αδελφότητος' καί μή γνωρίζοντες ότι είναι αυτοί τύπος καί παράδειγμα ωφελείας του ποιμνίου αυτών. Έκ τής τοιαύτης δέ αμελείας καί καταφρονήσεως τών ποιμένων απολούνται.
Μέλλουσι δέ κολάζεσθαι ού μόνον οί αμελείς καί ράθυμοι, αλλά καί οι δόκιμοι, καί οί εγκρατείς καί ενάρετοι αδελφοί.
Μετά ταύτα ειδεν ό δούλος τού Θεού Μωϋσής ότι νέφος καί λαίλαψ ομίχλη σκοτεινή πειρασμών φοβερωτάτων έπεσεν εις τούς Μοναχούς από τό μέρος τής άρκτου, καί ότι εδιώκοντο οί Μοναχοί, καί τό Μοναχικόν σχήμα από όλεθρον αιρέσεων, ηναγκάζοντο οί πολλοί ρίπτοντες τό σχήμα νά υπανδρεύωνται. Τότε οί ολίγοι αγωνισταί οί ευδοκιμήσαντες ώς αργύριον καί χρυσίον έν χωνευτηρίω έν θλίψει πολλή καί διωγμών ώς καί στενοχώρια ευδοκιμήσουσιν' όσοι δέ φανώσι δόκιμοι καί νικηταί τών τοσούτων δεινών πειρασμών μεγαλυνθήσονται καί δοξασθήσονται καί τιμηθήσονται παρά Θεου περισσότερον από αυτούς τούς βαστάσαντας τό βάρος τής ημέρας καί τόν καύσωνα καί τόν παγετόν τής νυκτός. Μετά ταύτα είδεν ό δούλος τού Θεού Μωϋσής ότι παρήλθεν ό χειμών εκείνος τών θλίψεων καί πειρασμών, καί ή στενοχώρια τών δεινών αιρέσεων καί εγένετο γαλήνη, καί άνεσις.
Πάλιν όμως μετά παρέλευσιν χρόνων τινών αμεληθήσεται τό Αγγελικόν Τάγμα τών Μοναχών καί περισσότερον τών πρώτων, πειρασμοί επαναστατήσονται καί βιαιότεροι. Είδεν δέ ότι οί Μοναχοί συνεμιγνύοντο ασέμνως μέ Μοναχάς, καί ότι ομού μέ τήν κακήν επιθυμίαν συνεμήχθη καί ή τυραννία ώστε καί οί μή θέλοντες διεφθείροντο. Οί δέ ιερείς μέ πορνείας καταμολυνόμενοι, καί αί πρεσβύτεραι αύτών μοιχευόμεναι, ομοίως καί αυτοί έτέρας μοιχεύοντες.
Τότε δέ γενήσεται οργή θεήλατος καί καταναλωθήσεται πάσα ή πονηρά γενεά εκείνη, καί απελεύσεται εις τό πύρ τό αιώνιον.
Μακάριοι λοιπόν τότε όσοι ούχ’ ύποκύψωσιν εις τήν ανομωτάτην πράξιν τής ασελγείας ήτις είναι βιαιοτέρα καί βαρυτέρα τού φόνου’ αλλ’ αντιστήσωσιν καί ελέγξωσιν τήν ανομίαν ώς ό Πρόδρομος Ιωάννης, καί θριαμβεύσουσι ελέγχοντες τήν αιμομιξίαν’ καί αποκτανθώσιν υπό τών μιαρών καί ακαθάρτων ασελγών ανθρώπων τού τότε καιρού' αναπαυθήσονται εις τούς κόλπους τού Αβραάμ Ισαάκ καί Ιακώβ τών ενδοξοτάτων Πατριαρχών καί κατασκηνώσωσιν έν τή Βασιλεία τών Ουρανών μετά πάντων τών Αγίων ωραϊζόμενοι καί συνευφραινόμενοι, ών καί ήμείς τής μερίδος επιτύχωμεν χάριτι τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμήν.

nfo:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή