..και σκεφτεσαι αυτο που σκεφτομαι, διαβασε τις διαδικασιες

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	gamos.jpg 
Προβολές: 73 
Μέγεθος: 44,2 KB 
ID: 317

Πολιτικός Γάμος

Πολιτικός Γάμος μεταξύ Ελλήνων υπηκόων
Για την τέλεση του πολιτικού γάμου μεταξύ Ελλήνων υπηκόων σε Ελληνική Προξενική Αρχή τηρείται η ακόλουθη διαδικασία :

α) Εκδοση απαιτούμενων δικαιολογητικών
Οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με τα διαβατήριά τους στο Γενικό Προξενείο, συμπληρώνουν αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και
εξουσιοδοτήσεις που αποστέλλουν στο Δήμο ή Κοινότητα εγγραφής τους στην Ελλάδα για να εκδοθούν τα Πιστοποιητικά εγγραφής τους και οι ΄Αδειες γάμου.
β) Τέλεση πολιτικού γάμου
Μόλις παραλάβουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι (ή μόνο ο ένας από τους δύο) υποβάλλουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή
για τον ορισμό της ημέρας και ώρας τέλεσης του πολιτικού γάμου τα εξής :

1. Τις άδειες γάμου και τα πιστοποιητικά εγγραφής που τους περιήλθαν από την Ελλάδα.
2. Τα διαβατήρια τους και, εφ΄ όσον έχουν, δελτία αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αίτηση (χορηγείται από τη Προξενική Αρχή ).
4. Κατά τη διάρκεια τέλεσης του γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων (τους οποίους επιλέγουν οι μελλόνυμφοι) με τα διαβατήριά τους.

Μετά την τέλεση του γάμου και την παραλαβή της ληξιαρχικής πράξης, (είτε αμέσως είτε ταχυδρομικώς), οι ενδιαφερόμενοι μεριμνούν για την αποστολή της μαζί με σχετική αίτησή τους στον Δήμο ή Κοινότητα εγγραφής τους στην Ελλάδα προς ενημέρωση της δημοτολογικής καταστάσεώς τους (άνοιγμα οικογενειακής μερίδας ). Στην περίπτωση που οι σύζυγοι δεν είναι δημότες του ιδίου Δήμου ή Κοινότητας, ο/η σύζυγος που επιθυμεί την μεταδημότευσή του στο Δήμο ή Κοινότητα εγγραφής του άλλου συζύγου, θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Αίτησή του στο Δήμο ή Κοινότητα, στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.
β) Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής του στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας, από τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.
Τα ως άνω περί μεταδημότευσης ισχύουν και για περιπτώσεις πολιτικών γάμων τελεσθέντων ενώπιον εγχωρίων Αρχών καθώς και στην περίπτωση θρησκευτικών γάμων.
Για την δήλωση του γάμου τους στις αρμόδιες γερμανικές Αρχές, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν, τέλος, στο αρμόδιο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας τους,
τη ληξιαρχική πράξη γάμου μεταφρασμένη στη γερμανική γλώσσα.

Μικτός πολιτικός γάμος
Για την τέλεση μικτού πολιτικού γάμου με αλλοδαπό, ο οποίος έχει οιαδήποτε άλλη υπηκοότητα εκτός της γερμανικής, στις κατά τόπους Προξενικές Αρχές, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Ο/Η ΄Ελληνας /Ελληνίδα υπήκοος, αφού συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. α) του κεφ. 3, υποβάλλει στο Γενικό Προξενείο για τον ορισμό ημέρας και ώρας τέλεσης του γάμου τα εξής :

α) Αίτηση (χορηγείται από τη Προξενική Αρχή)
β) Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής από τον Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα.
γ) Τα διαβατήρια των μελλονύμφων.
δ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό εγγραφής του αλλοδαπού μελλονύμφου σε Δήμο ή Κοινότητα του κράτους του με την σφραγίδα APOSTILLE.
ε) Αδειες γάμου ή, ως προς τον αλλοδαπό μελλόνυμφο, πιστοποιητικό ελευθερογαμίας στην περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους του δεν χορηγείται άδεια γάμου.
στ) Βεβαίωση ότι η άδεια γάμου του αλλοδαπού έχει εκδοθεί από την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία του κράτους του.
ζ) Άδεια παραμονής του αλλοδαπού από τις Γερμανικές Αρχές.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστού από την οικεία Ελληνική Διπλωματική Αρχή της χώρας που τα εξέδωσε.
Επισημαίνεται ότι τα υποβαλλόμενα για τον αλλοδαπό μελλόνυμφο δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου προέλευσής τους και να συνοδεύονται από επίσης επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Πολιτικός Γάμος Αλλοδαπών
Αν κάποιος μελλόνυμφος είναι αλλοδαπός εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζει στο δήμο κατοικίας του :
*το διαβατήριό του,
*την άδεια διαμονής του ή την τουριστική βίζα που ισχύει για 3 μήνες,
*τη βεβαίωση περί μη κωλύματος από τον οικείο πρόξενο.
Οσοι δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα εκδίδουν άδεια γάμου από τον οικείο πρόξενο.

Επίσης προσκομίζουν και πιστοποιητικό γέννησής τους επικυρωμένο νόμιμα με τη σφραγίδα της Χάγης ή το Τμήμα επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών
για τις χώρες εκτός Χάγης και μεταφρασμένο, ενώ αν είναι διαζευγμένοι προσκομίζουν και τις αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.Θρησκευτικός Γάμος


Θα πρέπει να ξέρετε ότι γάμοι ΔΕΝ γίνονται στις ακόλουθες περιόδους:
*Περίοδος Χριστουγέννων (16/12- 25/12)
*40 ημέρες πριν από το Πάσχα
*Τα ψυχοσάββατα
*Του Αγίου Πνεύματος
*Δεκαπενταύγουστο (1/8-15/8)
*Αποκεφάλιση του Ιωάννη (29/08)
*Του Σταυρού (14/09)

Δικαιολογητικά
Πιστοποιητικό αγαμίας.
Οι μελλόνυμφοι το εκδίδουν και οι δύο από τις ενορίες τους . Για την έκδοση είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων, με τις ταυτότητές τους.
Οι μάρτυρες αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν πρώτου βαθμού συγγενική σχέση με τους μελλόνυμφους.
Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης, ενώ εάν δεν πρόκειται για πρώτο γάμο
θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό έγγραφο από το γραφείο διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής, ή πιστοποιητικό χηρείας.

Δημοσίευση αναγγελίας γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Θα πρέπει να γίνει 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία του γάμου και θα πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός,
το γένος, τόπος γέννησης και κατοικίας, καθώς και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Συνήθως, οι εφημερίδες παίρνουν 20-25 ευρώ
και το απόκομμα θα πρέπει να το προσκομίσετε στην ενορία σας για την έκδοση της άδειας.

Παράβολο 18 ευρώ από την εφορία
Θα πρέπει αφού έχετε πάρει τα παραπάνω δικαιολογητικά, να πάτε (να μην ξεχάσετε τις ταυτότητές σας) στην ενορία όπου θα τελεστεί το μυστήριο.
Εκεί θα βρείτε τον εφημέριο, θα υπογράψετε και θα δηλώσετε και το επώνυμο που θα δοθεί στα παιδιά σας. Η άδεια ισχύει για 6 μήνες.
Με όλα τα δικαιολογητικά που θα σας δώσει ο εφημέριος θα πάτε στην Αρχιεπισκοπή (γραφείο γάμων) , θα πληρώσετε ένα παράβολο των 5 ευρώ περίπου και θα παραλάβετε την άδεια γάμου.

Μετά τον γάμο (το πολύ σε 40 μέρες), θα πρέπει να τον δηλώσετε στο Ληξιαρχείο της περιοχής σας προσκομίζοντας την βεβαίωση που θα υπογράψετε μαζί με τους κουμπάρους σας μετά το μυστήριο.
Αυτό είναι υποχρεωτικό για να τακτοποιήσετε διάφορα θέματα με δημόσιους φορείς.

Αντε και εγω κουμπαρος, παρακαλω με ΠΜ μονο.