Τί χρειάζεται για να λειτουργήσει Loading Progress Bar κατά την εκκίνηση του προγράμματος (αρχεία και θέση τους, εγγραφές στο Sys.txt κλπ);