Σημερα ελαβε καποιος πελατης της Garmin το ακολουθο mail.....

Possibly incorrect routing in the Netherlands
Garmin has recently been made ​​aware of a problem with the map data on personal navigation devices of the company. The problem is that on personal navigation devices with certain versions of cards may be the direction of travel with a very small percentage of road sections displayed incorrectly. This only applies to sections of road in the Netherlands. Garmin has identified that have specific road in the Netherlands, one-way streets the wrong assignment. This leads to the fact that the route guidance for short distances of certain calculated routes runs against the flow of traffic. This problem affects mainly roundabout roads or driveways with uncontrolled

AFFECTED PRODUCTS
The problem relates to City Navigator Europe NT and NTU, database version 2013.40. This database version was on 27 February 2013 available for download. The problem relates to personal navigation devices from Garmin, which has been on since that date the said database version downloaded. The same map update is also on an SD memory card sold separately.

TROUBLESHOOTING
Assess how well indicated in the manual, always the traffic situation, such as street signs and traffic flow before you follow GPS-route suggestions or recommendations. Customers have the database City Navigator Europe NT 2013.40 NTU and should be informed of the above possible routing problem and always make sure that the vehicle is safely operated in accordance with traffic and route requirements.

Garmin is working on a database update to fix this problem. The update is expected to be available end of April 2013.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ενδεχομένως εσφαλμένη δρομολόγηση στην Ολλανδία
Η Garmin έχει πρόσφατα ενημερωθεί για το πρόβλημα με τα δεδομένα του χάρτη για προσωπικές συσκευές πλοήγησης της εταιρείας. Το πρόβλημα είναι ότι στις προσωπικές συσκευές πλοήγησης με ορισμένες εκδόσεις των καρτών μπορεί να είναι η κατεύθυνση του ταξιδιού με ένα πολύ μικρό ποσοστό των τμημάτων του οδικού δικτύου εμφανίζεται σωστά. Αυτό ισχύει μόνο για τα τμήματα του οδικού δικτύου στην Ολλανδία. Garmin έχει εντοπίσει ότι έχουν συγκεκριμένο δρόμο στην Ολλανδία, μονόδρομους λάθος ανάθεση. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι η καθοδήγηση για μικρές αποστάσεις των διαδρομών υπολογίζεται Ορισμένα τρέχει κατά τη ροή της κυκλοφορίας. Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει κυρίως κυκλικό κόμβο δρόμους ή δρόμους με την ανεξέλεγκτη
επηρεαζόμενα προϊόντα

Το πρόβλημα σχετίζεται με City Navigator NT Ευρώπη και NTU, έκδοση 2013,40 βάση δεδομένων. Αυτή η έκδοση της βάσης δεδομένων η οποία στις 27 Φεβ, 2013 διαθέσιμο για download. Το πρόβλημα σχετίζεται με τις προσωπικές συσκευές πλοήγησης της Garmin, η οποία έχει την από την εν λόγω ημερομηνία η εν λόγω έκδοση της βάσης δεδομένων κατεβάσει. Η ίδια ενημέρωση χάρτη είναι επίσης σε κάρτα μνήμης SD πωλούνται χωριστά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εκτιμήσει πόσο καλά αναφέρεται στο εγχειρίδιο, πάντα η κατάσταση της κυκλοφορίας, επιδιώκοντας ως πινακίδες και τη ροή της κυκλοφορίας πριν να ακολουθήσετε τη διαδρομή GPS προτάσεις ή συστάσεις. Οι πελάτες έχουν τη βάση δεδομένων City Navigator NT Ευρώπη 2013,40 NTU και θα πρέπει να ενημερώνονται από τα παραπάνω πιθανό πρόβλημα δρομολόγησης και πάντα να βεβαιωθείτε ότι το όχημα λειτουργεί με ασφάλεια σύμφωνα με το χορό με την κυκλοφορία και τις απαιτήσεις διαδρομή.

Garmin εργάζεται για μια ενημερωμένη βάση δεδομένων για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα. Η ενημέρωση αυτή αναμένεται να είναι διαθέσιμα τέλος του Απριλίου 2013.

nfo:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή