;
!!! , :
; - ; ; ; ; ;
;...Ko... ... ... ...
- , ; - ; ...! - ; .
. - , .
- ; ; ...
; - .. !!