Opportunity, ,
, ,
.
;!

NASA,
- ,
, .

nfo:
 !    .