' , .

.

.

.

.

, .

.

, .

.

' -.

.

' .

.

.

' ,

.

.

' .

' .

, .

.

.

' ' .

' ' . ()

.

.

, .

' .

.

, .

.

K .

, .

, ' .

.

.

ὸ ἀὴ .

ῦ ὸ ὠ.

(.) .

' .

' .

' , ' .

, .

, . ()

, .

' , .

.

.

, ' .

(.: ) (.: ).

' ' . ()

, .

, .

.

. .

, .

, .

, . ()

, .

, .

, .

, .

.

.

, . , .

' , ' . ()

, .

, .

, .

, .

' , .

, .

, .

.

' .

; .

.

.

.

: '. ()

, .

.
( ).

.

, .

' .

- .

.

.

' , .

, .

.

.

' , .

' , ' , ' ' .

', .

. ()

' .

.

, , , .

.

.

.

.

.

, . ()

, .

.

.

.

. ( )

, . ()

, ' . ()

.

.

.

...

, .

.

' .

' .

.

.

.

.

, . (-)